Publikace, teorie a myšlenky

Knihy

Vedení lidí, týmů a firem

V Gradě vyšlo celkem 5 aktualizovaných vydání v letech 2002 - 2018. Jde o bohatě ilustrovaný "atlas managementu a leadershipu". Vysvětluje zásady péče o vitalitu organizací a vztahy v ní a o spokojenost a výkon lidí, kteří pro organizace pracují.

Průvodce lidským myšlením a chováním

Vydalo Argo v roce 2016. Jde o vícevrstevné čtení o smyslu a způsobu našeho života, které popisuje "filosofii", která se skrývá za ostatními mými knihami a za mou letitou snahou pochopit lidi a pomáhat jim.

Sebepoznání, sebeřízení a stres

Sesterská kniha k Vedení lidí, týmů a firem, tedy opět atlas. Zaměřuje se na osobní rozvoj. Vysvětluje, jak pochopit sám sebe, poznat, co chceme a jak toho dosáhnout. Vyšel v Gradě v letech 2004 - 2013 ve třech aktualizovaných vydáních.

Džungle v nás

Tato knížka je úvodem do praktické psychologie, určeným pro hlubší zájemce z řad manažerů, specialitů i naprostých laiků. Ukazuje, jak funguje naše osobnost, proč se lišíme, v čem jsme stejní a co je třeba udělat, abychom si rozuměli. Knížka vyšla v Gradě v roce 2020.

Konflikty a vyjednávání

Kniha, která nahradila úspěšné Řešení konfliktů a umění rozhodovat, jehož 5000 výtisků v Argu se vyprodalo během měsíců, vyšla v Gradě v letech 2006 - 2012 celkem ve třech aktulizovaných vydáních. Uvádí nás do světa krizí, problémů a sporů a jejich prevence, využívání a řešení.

Průvodce moderního náčelníka

Kniha pro novodobé lídry organizací vyšla v nakladatelství Management Press v roce 2017. Podává téma v nadhledu, kontextu a souvislostech. Umožňuje používat nástroje vedení a řízení lidí a organizací s hlubším pochopením, a tím i kreativně a osobitě. Pomíjí detaily, aby osvětlila celek.

Tajemství motivace

Knížka, jeř přivedla na světlo světa teorii motivačního založení, která umožňuje jednoduše poznat, kdo s Vámi mluví a jak jej motivovat nebo vést a jak s ním dobře vyjít nebo úspěšně vyjednávat. Vyšla ve třech vydáních v nakladatelství Grada v letech 2006 - 2015.

Vzdělávání dospělých

Obsažná monografie, shrnující zkušenosti z dvaceti let učení dospělých klientů. Zabývá se nejen způsobem a obsahem vzdělávání, ale i jeho problémy, jeho smyslem a jeho aktéry. V Gradě vyšla 2 vydáních - v roce 2010 a v roce 2014.

Mediace

Stručná a velice přehledná příručka vyšla v Gradě v roce 2013. Autor čekal celé čtvrtstoletí, než shrnul své zkušenosti s mediací. Necítil se na to tralý a rozhodl se ke psaní teprve tehdy, když mediační příručky začali psát jeho žáci.

Komunikace a prezentace

Tento obsažný úvod ke komunikaci mezi lidmi vyšel v Gradě ve 2 vydáních v letech 2008 a 2012. Postupuje od jednoduššího (sdělování, naslouchání) před pokročilé (šíření informací, dialogy) až po nejsložitější (mediace, facilitace). Je bohatý praktickými postřehy, příklady a příběhy.

Vedení porad

Velmi návodná příručka, zabývající se v organizacích všudypřítomným tématem porad. Vyšla ve 2 vydáních v Gradě v roce 2007 a v roce 2012. Zahrnuje nejen základní principy, užitečné nástroje a praktické rady, ale i metody řešení obtížných situací a zvládání konfliktních účastníků.

Řešení problémů a rozhodování

Kniha vyšla v Gradě v roce 2008. Obsahuje metody vhodné pro různé fáze řešení problémů (analýza ituace, definice cíle a přínosu, stanovení kritérií úspěšnosti, generování, třídění a hodnocení možností, rozhodování, realizace, monitoring, korekce) a četné příklady použití.

DALŠÍ KNIHY (VÝBĚR)

Synergický management, Argo 2000

Teorie vitality, Alfa

Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada

Tajemství úspěchu, Grada

Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo 1994

Řízení podle kompetencí, Grada, s Romanem Fišerem

Diagnostika a vitalizace firem a organizací, Grada

Metody vrásové analýzy, ÚÚG 1990

Řízená neziskových organizací, Lotos 1996, se spoluautory


VÝBĚR Z ČLÁNKŮ

Chimborazzo - nejvyšší hora světa

VTM, 1990, č. 15, s. 42 - 44. Obsah článku zcela odpovídá jeho nadpisu. Hodnotí nejvyšší hory světa, zemí a kontinentů nikoliv podle nadmořské výšky, ale podle vzdálenosti od středu Země. A protože je Země na pólech zploštělá, o nejvyšších kótách světa spolurozhoduje při tomto přístupu jejich zeměpisná šířka. Novou nejvyšší horu nedostává jen zeměkoule, ale i Evropa (španělský Mulhacén) a Česká republika (šumavský Plechý předstihuje krkonošskou Sněžku o 244 metrů). Primát ztrácí i Mariánský příkop, voda se dostává nejblíže středu Země na dně Severního ledového oceánu.

Morphometric analysis of single folds

ČSMG, 2/1987. Popis nové metody popisu a interpretace vrásových struktur, která umožňuje z tvarových vlastností vrás určovat velikost a směr působících tlaků a reologické vlastnosti vrásněné horniny v době vzniku vrásy. Následné články úspěšně ověřily metodu na rozsáhlých souborech vrás.

Návrh ekologických paragrafů do Ústavy

Lidové noviny, 20. 4. 1991. Návrh sedmi spoluautorů (mimo jiné Ivan Rynda a Martin Bursík), výsledek dlouhých diskusí a hledání vyvážených formulací obsahoval pět článků, popisujících práva a povinnosti k životnímu prostředí. Jeho torzo se později dostalo do Listiny lidských práv a svobod. Na stejné téma jsem napsal i další články, například Koho bolí zelená hlava a Hra se zeleným právem (společně s Čestmírem Klosem) do Lidových novin, a rozsáhlejší výklad Člověk, příroda, ústava do časopisu Nika.

Přátelství lidí a hor

Zpravodaj MŽP ČR, 2/2006. Informace o zajímavých výsledcích skupiny, složené ze starostů krkonošských obcí a přírodovědců, která měla formulovat představu, jak by měly vypadat Krkonoše v polovině století. Ukázalo se, že názorové rozdíly se týkají především současnosti, kdežto pohled do budoucna je v zásadě společným. Článek obsahuje i výsledek práce skupiny - Prohlášení ke krkonošské budoucnosti, které tento společný pohled popisuje.

Doba souvislostí

Opera corcontica, 2015 (52). Aplikace teorie vitality a pozitivního přístupu ke konfliktům na správu chráněného území. Článek nastiňuje, co bychom museli udělat pro vztah mezi člověkem a krajinou, abychom v ní mohli udržitelně žít.

Shape types of folds in the Krkonoše crystalline complex

ČSMG, 3/1989. Oceněný článek, věnovaný čtyřem tvarovým typům vrás a třem fázím vrásnění v krkonošském krystaliniku, přispívá k pochopení povahy a vývoje duktilních deformací v Českém masívu.